Ny sorts Mh beskrivning för icke bruksraser

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund
Att. SGVK Projektgruppen för projekten
Avel för mentalt sunda hundar
Utvärdering och kvalitetssäkring av BPH
Information om arbete med ny beskrivning för att skatta hundars mentalitet
Intresset för hundars mentalitet växer bland hundägare och uppfödare i vårt land, vilket bland annat märks i
många rasspecifika avelsstrategier, RAS. Idag finns ett huvudsakligt sätt att beskriva hundens mentalitet på:
genom Mentalbeskrivning Hund (MH). MH är utarbetat av Svenska Brukshundklubben som ett avelsverktyg
för brukshundsraser, men varje år beskrivs även ett stort antal hundar av andra raser. Det stora intresset för
MH har lett till att alla som vill få sin hund beskriven inte kan beredas plats. Svenska Kennelklubben har
uppmärksammat situationen, och gav under 2009 medel för projektet Avel för mentalt sunda hundar med
syftet att ta fram ett test där mentaliteten hos hundar av alla raser kan beskrivas, och som kan användas av
uppfödare och hanhundsägare i avelsarbetet.
Projektgruppen har nu tagit fram en preliminär version av ett test, benämnt Beteende- och
Personlighetsbeskrivning för Hund (BPH). Det är mindre tids- och funktionärskrävande än MH men beskriver
ändå många fler aspekter av hundens beteende, vilket gör att vi tror att testet ger en tillförlitlig bild av hundens
mest grundläggande mentalitet. Men innan BPH kan börja fungera som officiell beskrivning återstår dock en
del frågor. För det ändamålet har SKK beviljat projektgruppen medel för att under 2010 kvalitetssäkra testet
och utarbeta en slutlig version.
För detta kvalitetssäkringsarbete behövs information om hur hundar av olika raser reagerar i testsituationen.
Målet är att hundar av fem raser beskrivs; 40 hundar per ras med en ålder på mellan ett och två år. Testerna
kommer att från och med april genomföras i Sörmland, Stockholm och Uppland. Förutom att genomföra testet
med sin hund får hundägaren i uppgift att via frågeformulär beskriva sin hunds beteende i vardagen. Några av
hundarna kommer dessutom att väljas ut för ett återtest senare under hösten. Efter analyser av resultaten
kommer justeringar att göras och en slutlig version av testet presenteras under början av 2011. Förhoppningen
är att BPH i officiell tappning ska kunna börja genomföras under mitten eller slutet av samma år.
Vi vill med detta brev informera er om att just er ras är en av de raser som kan bli aktuella att ingå i
kvalitetssäkringsarbetet. Vi kommer inom kort att kontakta ägare av hundar från aktuella raser för att
efterhöra deras intresse av att delta vid ett eller flera beskrivningstillfällen. Vi vill att special- och rasklubbar
för dessa raser ska vara väl informerade och hoppas förstås att ni ställer er positiva till projektet. Vår
förhoppning är ni sprider information om att just er ras kan bli en av dem som hjälper oss att utveckla detta
test. Det är viktigt att hundägarna förstår sin betydelse – det är endast tack vare dem vi kan få fram ett test
med hög kvalitet!
Som hjälp att sprida information om projektet har vi författat en informationstext som tidigare skickats ut av
SKK. Den får ni gärna använda er av på hemsidor eller klubbtidningar. Den bifogas här, men finns även att
ladda ner på SKKs webbplats (under Styrelser & kommittéer/Kommittén för hundars mentalitet/BPH). Där
finns även projektgruppens rapport över det arbete som lett fram till den nuvarande versionen av BPH. Ni är
hjärtligt välkomna att höra av er med frågor och synpunkter till Curt Blixt, som är ledare för projektet. Curts
kontaktuppgifter finns nedan.
Med en önskan om gott samarbete,
Curt Blixt Per Arvelius Sophia Trenkle-Nyberg Kenth Svartberg
Svärta Herrvreten Jyckesta Telefon: 0155-225236 E-post: curtblixt@swipnet.se
611 93 Nyköping Tel. mobil: 070-6724034
Ny beteende- och personlighetsbeskrivning för hund
En ny mentalbeskrivning för hundar har sett dagens ljus. Beskrivningen har utarbetats inom
ramen för projektet Avel för mentalt sunda hundar och är ett bastest anpassat för alla raser.
Beskrivningen ger en objektiv bild av hundarna och kommer att kunna vara en viktig hjälp för
uppfödare vid avelsplanering och -utvärdering. Dessutom får hundägaren viktig information
om sin hunds typiska sätt att vara. En prototyp av beskrivningen har presenterats för SKK:s
kommitté för hundars mentalitet och för centralstyrelsen. Nu väntar ett års arbete där
beskrivningen ska kvalitetssäkras och få sin slutgiltiga form.
Mentalbeskrivning Hund (MH) har använts av Svenska Brukshundklubben sedan 1997, i första hand
med syftet att nyttjas som underlag i avelsarbetet. Efterfrågan på MH har hela tiden ökat, såväl vad
gäller antal hundar som mängden raser. I många av de rasspecifika avelsstrategierna för ickebruksraser,
där man uppgett att man vill verka för god mentalitet, har man skrivit att man vill försöka
få till stånd fler genomförda MH inom rasen. Efterfrågan på MH är alltså omfattande och kan snarare
förväntas öka än minska. Detta – tillsammans med det faktum att MH är anpassat för brukshundar –
har gjort att det finns skäl att utveckla en gemensam beskrivning för alla raser.

  
 

   
 
Syftet med projektet Avel för mentalt sunda hundar har varit att skapa en metod att för avelsändamål
beskriva beteendeegenskaper hos hundar. Målet är att de egenskaper som mäts i beskrivningen ska
visa höga arvbarheter och ha en stark koppling till vardagsbeteenden av vikt för alla raser.
Beskrivningen ska även ge information om hundens grundläggande personlighetsdrag.
Genomförd beskrivning resulterar i en objektiv och neutral bild av hundens mentala egenskaper. I
beskrivningen görs alltså ingen värdering av hundarna. Vad som är ”bra” eller ”dåligt” skiljer mellan
raser och är uppfödares och rasklubbars sak att avgöra.
Eftersom beskrivningen ska vara relevant för alla grupper av hundar kommer den inte att kunna mäta
allt som är viktigt för varje enskild ras. Det kan därför finnas skäl att utforma kompletterande
moment eller metoder som fångar beteendeegenskaper av mer specifik betydelse för vissa raser. I
flera fall finns redan sådana, exempelvis SVaK:s Arbetsbeskrivning och SSRK:s
Funktionsbeskrivningen för retriever. Den nya beteende- och personlighetsbeskrivningen ska med
andra ord ses som en ”bas” och inte som något som mäter ”allt” av betydelse.

 
  
 
 
 
Beskrivningen innehåller sju testmoment: Främmande person, Föremålslek, Matintresse, Visuell
överraskning, Skrammel, Närmande person samt Underlag. I varje moment registreras ett antal olika
beteenden vid upprepade tillfällen. Exempel på vad som mäts är nyfikenhet, hotfullhet och
uthållighet i försök att komma åt mat. Vid sidan av detta gör beskrivaren en skattning av hundens
personlighet utifrån åtta övergripande egenskaper. På detta sätt ökar chansen att få en rättvisande bild
av hunden. För att ytterligare komplettera den information som fås genom beskrivningen kommer
hundägaren att fylla i ett frågeformulär innan den genomförs.
För att hundägaren ska få en bild av hur hunden reagerat i testsituationerna och vad detta betyder i
verkligheten kommer beskrivaren att ge en muntlig förklaring efter testet. Denna görs utifrån ett
sammanfattande hundägardokument som ägaren får ta med sig hem.
Under 2010 kommer projektgruppen att fortsätta utveckla metoden. Målet är en officiell version som
kan börja användas andra halvåret 2011. Vägen dit går via beskrivningar av ett antal hundar, vars
resultat bland annat kommer att jämföras med beteenden i vardagen och i andra situationer. En grupp
hundar kommer även att göra upprepade beskrivningar under året, allt i syfte att undersöka och säkra
beskrivningens kvalitet.
Vi har i Sverige en lång, framgångsrik och internationellt respekterad tradition av mentaltester och –
beskrivningar av olika slag. Vi hoppas och tror att den nya beteende- och personlighetsbeskrivningen
kommer att bli ett värdefullt och uppskattat verktyg i arbetet med att skapa ännu bättre hundar, till
glädje inte bara för hundarna själva utan också för deras ägare och uppfödare!
Projektgruppen Avel för mentalt sunda hundar den 18 februari 2010
Curt Blixt, Per Arvelius, Kenth Svartberg & Sophia Trenkle-Nyberg
Rapporten för det arbete som gjorts inom projektet Avel för mentalt sunda hundar finns att ladda ner på SKK:s hemsida
(www.skk.se). Rapporten har namnet Utarbetande av ett beteende- och personlighetstest för avelsändamål, och
innehåller förutom beskrivning av testprototypen och testprotokoll även bakgrundsfakta och redogörelse för
överväganden som gjorts under arbetets gång.

Annonser

Sjung ut!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s